Wie zijn wij?

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers. Wij dragen er aan bij dat mensen in de deze levensfase in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en thuis kunnen sterven. 

De kern van de stichting bestaat uit circa twintig vrijwilligers, vrouwen en mannen, allen goed geschoold door middel van een basiscursus en door permanente bijscholing.

De stichting wordt geleid door een klein bestuur:

  • Ben Peters - voorzitter
  • Tine Barhorst - secretaris
  • Jan Meines - penningmeester

De coördinatoren, die in feite de dagelijkse leiding verzorgen binnen de stichting, wonen als vertegenwoordiger van de vrijwilligers de bestuursvergaderingen bij.

Het werkgebied van de stichting omvat naast de gemeente Heiloo, de in de gemeente Castricum gelegen kernen Limmen, Akersloot en de Woude. De stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ Nederland.

Historie

Tijdens het lange ziekbed van haar man heeft de Heiloose mevrouw M. Haack-Keune ervaren, dat thuisverpleging een vrijwel onmogelijke taak wordt als er ook bij de patiënt moet worden gewaakt. Al tijdens zijn ziekte - de heer Haack overleed in 1984 - heeft ze hulp gezocht van vrijwilligers om haar bij te staan. Na zijn overlijden is het haar en mevrouw G. Meiboom-Boekelaar eind 1985 gelukt, om samen met enkele vrijwilligers in Heiloo een Vrijwillige Terminale Thuiszorg op te richten.

De formele start van de Heiloose stichting vond plaats op 4 november 1986 met het passeren van de oprichtingsakte bij notaris J.J. van Wijk.

Het Ministerie van VWS subsidieert de stichting. Daarnaast worden waarderingssubsidies ontvangen van de gemeente Heiloo en van de gemeente Castricum. Het voorgaande toont niet alleen het belang aan dat de overheid stelt in de werkzaamheden van de stichting, maar ook dat de overheid vertrouwen heeft in de kwaliteit van de door de vrijwilligers te verlenen palliatieve, terminale zorg.

Landelijk steunpunt VPTZ Nederland

De stichting is aangesloten bij het te Amersfoort gevestigde Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, waar ruim 200 soortgelijke instellingen (waaronder ook hospices en bijna-thuis-huizen) deel van uit maken. Dit Landelijk Steunpunt onderhoudt voor de aangesloten instellingen niet alleen de contacten met de Rijksoverheid, maar verzorgt tevens voor de 10.000 vrijwilligers en bestuurders intense en gevarieerde trainings- en bijscholingsprogramma’s.

Vrijwilligers en bestuurders van de Heiloose stichting maken regelmatig en actief gebruik van het aanbod. De hieraan verbonden kosten worden vergoed.

Naar de website: landelijk steunpunt VPTZ Nederland